INDEXBOEREN

Wanneer we naar een melkveebedrijf kijken zouden we het bedrijf in verschillende schakels kunnen opdelen. De schakels zijn: de bodem, het voer, de koe en de boer zelf. Deze schakels samen vormen het melkproductieproces. Het is belangrijk dat de schakels goed op elkaar afgesteld zijn om tot een optimaal, gezond en rendabel productieproces te komen. Om inzicht krijgen in jouw melkproductieproces hebben wij indexboeren ontwikkeld. Met de drie indexen: bodem-indeX, voer-indeX en koe-indeX, kijken we niet alleen naar de afzonderlijke onderdelen van het melkproductieproces maar juist naar het geheel en de onderlinge verbanden tussen de indeXen (schakels).

BODEM-INDEX

Een gezond rendement en melkproductieproces begint met een gezonde bodem. Met de bodem-indeX werken we aan een bodembeheer dat, per grondsoort (zand, klei of veen), tegen minimale kosten een zo’n optimaal mogelijke bodemgesteldheid en een goede mineralen, zuurstof en waterhuishouding realiseert . Hierbij geldt dat mest niet meer gezien wordt als afvalproduct, maar als een belangrijk product voor een goede en rijke bodem in termen van bodemchemie, -fysiologie, bodembiologie (bodemleven) . De bodem komt weer in evenwicht waardoor uitspoeling sterk wordt verminderd. Dit resulteert in optimaal eigen ruwvoer, in kwaliteit en kwantiteit. Ruwvoer waarmee jouw koeien een optimale melkproductie kunnen halen.

Wat doen we?

De bodem-indeX toetst de kwaliteit van de bodem en gaat daarbij uit van de kracht van de bodem en de behoefte van het gewas. Met de beoordeling van uitgebreide bodemanalyses brengen we het volgende in beeld:

  • Vermogen mineralen te binden – Hoe goed kan de bodem mineralen vasthouden na bemesting en weer afgeven aan de plant?
  • Vermogen stikstof te mineraliseren – Hoeveel stikstof kan de bodem zelf, per jaar, leveren (NLV).
  • Direct beschikbare basisnutriënten- Hoe is de directe beschikbaarheid van de basiselementen P en K.
  • Bodemstructuur

Het resultaat

Hieruit rolt een eenvoudig overzicht met de score van de bodem van jouw percelen. Op basis van deze bodem-indeX krijg je advies over de verbetering van de structuur van de bodem en de juiste bemesting. Wij gaan uit van de ondernemer, daarom is het advies praktijkgericht. Om een voorbeeld te geven; je krijgt een bekalkingslijst per perceel ter verbetering van de pH van jouw bodem.

Doe de Bodemcheck

Vind je dat de ruwvoeropbrengst op bepaalde percelen achterblijft? Wil je weten wat je moet doen om de kwaliteit van de bodem eenvoudig te verbeteren? Of wordt het tijd dat je die percelen die altijd wat achter blijven bij de rest, eens gericht ‘aanpakt’. Met onze bodemcheck krijg je snel inzicht in de kwaliteit en een optimalisatieplan. Lees hier over de bodemcheck.
(De bodemcheck maakt onderdeel uit van ons adviespakket IndeXboeren, maar is tevens los verkrijgbaar.)